برچسب: کال سنتری

06 شهریور 1400

هیت مپ چیست و چه کاربرد و مزایایی برای وبسایت شما دارد؟

شاید یکی از داده‌هایی که اخیراً در واحدهای ارتباط با مشتریان و کالسنترها، جای خالی آن احساس می‌شود و لازم است تا این داده‌ها به