برچسب: کالسنتر

22 بهمن 1400

بهبود نحوه برخورد با مشتریان جدید و سابق با کمک خدمات مرکز تماس

” فروش پایان کار نیست، آغاز راه است” این اصل در فروش تلفنی، بازاریابی تلفنی و تله شاپینگ وجود دارد. به این معنا که وقتی

19 بهمن 1400

خدمات مشتری در بازاریابی تلفنی!؟ چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

نقش خدمات مشتری در بازاریابی تلفنی مدرن بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که بسیاری از آن بی‌خبرند. در این مقاله قصد داریم

17 بهمن 1400

انقباض مرکز تماس، مشتریان شما را فراری می‌دهد

انقباض مرکز تماس یک برآورد از میزان توان نمایندگان مرکز برای رسیدگی به تماس‌هایی است که برقرار می‌شود. این میزان بر اساس مقاطع زمانی و

09 بهمن 1400

اهداف مرکز تماس را با مشارکت تیم خود تعیین کنید.

تعیین اهداف موثر با تیم مرکز تماس (کال سنتر) خود مسئله باارزشی است. هدف‌گذاری و ساختن خود اغلب دست ‌به ‌دست هم می‌دهند و این