برچسب: هیت مپ

08 شهریور 1400

کاربرد هیت مپ زمانی در ارتباط با مشتریان

شاید یکی از داده‌هایی که اخیراً در واحدهای ارتباط با مشتریان و کالسنترها، جای خالی آن احساس می‌شود و لازم است تا این داده‌ها به