برچسب: هوش هیجانی

21 شهریور 1400

بهبود عملکرد کارکنان مرکز تماس با هوش هیجانی

آیا می‌دانید منظور از هوش هیجانی کارشناسان تماس در بهبود عملکرد مرکز تماس چیست؟ تصور کنید پشت میز نشسته‌اید و به صدای کسی از پشت

14 بهمن 1399

تاثیر هوش هیجانی در بازاریابی

شاید درک ارتباط میان هوش هیجانی و تاثیر آن در بازاریابی (تلفنی و …) و مدیریت بحران در ابتدا کمی دشوار باشد؛ ولی بدانید که