برچسب: هوش هیجانی

21 شهریور 1400

بهبود عملکرد مرکز تماس با استفاده از هوش هیجانی

آیا می‌دانید منظور از هوش هیجانی در بهبود عملکرد مرکز تماس چیست؟ تصور کنید پشت میز نشسته‌اید و به صدای کسی از پشت تلفن گوش

14 بهمن 1399

هوش هیجانی و تاثیر آن بر بازاریابی و مدیریت بحران

شاید درک ارتباط میان هوش هیجانی، بازاریابی و مدیریت بحران در ابتدا کمی دشوار باشد؛ ولی بدانید که مطالعات زیادی در این حوزه، انجام شده