برچسب: مشارکت مشتریان

31 شهریور 1400

چه تفاوتی بین تجربه مشتری و رضایت مشتری وجود دارد؟

هنگام صحبت با صاحبان مشاغل، اصطلاحات «تجربه مشتری» و «رضایت مشتری» گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. در وهله اول ممکن است فکر کنید