برچسب: مراقبت از مشتری

15 خرداد 1400

آیا از مشتری خود مراقبت می‌کنید؟

آیا در سازمان و مرکز تماس خود با ارائه خدمات مشتری، به قدر کافی از مشتری خود مراقبت می‌کنید؟ آیا به قدر کافی در نزد