برچسب: مدیریت شکایات مشتری

09 فروردین 1402

کاهش شکایت مشتریان و راه های مدیریت آن

شرکت‌ها به طور مداوم در حال ارتقاء فناوری خود و اجرای برنامه‌هایی برای رسیدگی به شکایات مشتریان در مرکز تماس هستند. متأسفانه، آن‌ها اغلب کارهای

06 خرداد 1400

مشتری شاکی؛ خوبه یا بد؟

از بین مشتری های ناراضی و شاکی در مرکز تماس، به طور کلی مشتریان معدودی هستند که در عمل شکایت خود را مطرح می‌کنند و آن