برچسب: مدیریت بحران

14 بهمن 1399

تاثیر هوش هیجانی در بازاریابی

شاید درک ارتباط میان هوش هیجانی و تاثیر آن در بازاریابی (تلفنی و …) و مدیریت بحران در ابتدا کمی دشوار باشد؛ ولی بدانید که