برچسب: مدیریت بحران

14 بهمن 1399

هوش هیجانی و تاثیر آن بر بازاریابی و مدیریت بحران

شاید درک ارتباط میان هوش هیجانی، بازاریابی و مدیریت بحران در ابتدا کمی دشوار باشد؛ ولی بدانید که مطالعات زیادی در این حوزه، انجام شده