برچسب: فرسودگی شغلی

19 آذر 1400

نشانه های فرسودگی شغلی کارکنان مرکز تماس

مرکز تماس محیطی پرفشار و پر استرس است و از نمایندگان و کارشناس تماس این مراکز انتظار می‌رود که با مشتریان مختلف سروکار داشته باشند،