برچسب: رفتار مصرف کننده

19 مهر 1401

رفتار مصرف کننده چیست؟

ما هر روز تصمیمات زیادی برای خرید می گیریم بدون اینکه زیاد فکر کنیم. این تصمیمات، هر چقدر هم که بی اهمیت به نظر برسند،