برچسب: تماس

05 اسفند 1399

شنیدن فعال در خدمات مرکز تماس

مهارت شنیدن فعال در مرکز تماس و داشتن یک گوش فعال؛ سنگ بنای برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان است. برای اینکه بتوانید درک بهتری از