برچسب: بهبود عملکرد کال سنتر

16 تیر 1401

چگونه نظرسنجی مرکز تماس منجر به عملکرد بهتر می‌شود؟

آیا می‌دانید مشتریان شما تا چه اندازه از تجربه مرکز تماس در مورد مشکل یا پرس‌و‌جو راضی هستند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکایات مشتریان، روحیه

16 فروردین 1401

بهبود سطوح خدمات مشتری و روش های آن

معمولاً مشتریان در هنگام ناامیدی با مرکز تماس ارتباط برقرار می‌کنند. وظیفه اصلی این مراکز در پاسخگویی به تماس‌ها مبارزه با ناامیدی است. به همین

09 بهمن 1400

اهداف مرکز تماس را با مشارکت تیم خود تعیین کنید.

تعیین اهداف موثر با تیم مرکز تماس خود مسئله با ارزشی است. هدف‌گذاری و ساختن خود اغلب دست ‌به ‌دست هم می‌دهند و این در