برچسب: بهبود خدمات

15 مهر 1400

برون سپاری تماس به مراکز تماس

برون سپاری تماس با بهینه‌سازی فعالیت‌های سازمان در حوزه‌های اساسی، تجارب مشتری را در دریافت پشتیبانی‌های مختلف بهبود می‌بخشد. در برونسپاری تماس، کارکنان در ارائه