برچسب: برندسازی

19 بهمن 1399

برندینگ و نقش کارکنان مرکز تماس در آن

برای یک برندسازی خوب باید بتوانید مشتریان وفاداری را پرورش داده و حفظ کنید. این رابطه، در نگاه اول، یک رابطه ساده است _یک برند