برچسب: اهداف مرکز تماس

09 بهمن 1400

اهداف مرکز تماس را با مشارکت تیم خود تعیین کنید.

تعیین اهداف موثر با تیم مرکز تماس خود مسئله با ارزشی است. هدف‌گذاری و ساختن خود اغلب دست ‌به ‌دست هم می‌دهند و این در