برچسب: اهداف مرکز تماس

02 اسفند 1401

چگونه اهداف خدمات پشتیبانی خود را تعیین می‌کنید؟

خدمات پشتیبانی فرآیندی است که مزایای بسیاری به همراه دارد. مشتریان همیشه به دنبال دریافت خدمات بهتر هستند. آن‌ها انتظار دارند که خدمات پشتیبانی به

09 بهمن 1400

اهداف مرکز تماس را با مشارکت تیم خود تعیین کنید.

تعیین اهداف موثر با تیم مرکز تماس خود مسئله با ارزشی است. هدف‌گذاری و ساختن خود اغلب دست ‌به ‌دست هم می‌دهند و این در