نمونه مکالمات کارشناسان مرکز تماس همکال

نمونه مکالمات کارشناسان مرکز تماس همکال​

در زیر تعدادی از صوت‌های مکالمات کارشناسان تماس همکال آورده شده است. در این مکالمات، اطلاعات محرمانه کارفرمایان و اشخاص پاسخ‌دهنده، نیامده است. همچنین، این مکالمات با توجه به متن (اسکریپت) تماس و سناریوهای محتملی که کارفرمایان در متن در نظر گرفته‌اند، انجام می‌شود. طبیعی است که هر چه متن کامل‌تر باشد و سناریوهای محتمل بیشتری درون آن در نظر گرفته شده باشد، مکالمه تعاملی‌تر خواهد شد.

در زیر تعدادی از صوت‌های مکالمات کارشناسان تماس همکال آورده شده است. در این مکالمات، اطلاعات محرمانه کارفرمایان و اشخاص پاسخ‌دهنده، نیامده است. همچنین، این مکالمات با توجه به متن (اسکریپت) تماس و سناریوهای محتملی که کارفرمایان در متن در نظر گرفته‌اند، انجام می‌شود. طبیعی است که هر چه متن کامل‌تر باشد و سناریوهای محتمل بیشتری درون آن در نظر گرفته شده باشد، مکالمه تعاملی‌تر خواهد شد.

نمونه صوت‌های پشتیبانی

نمونه صوت‌های بازاریابی و فروش

نمونه صوت‌های اطلاع رسانی

نمونه صوت‌های نظرسنجی

همچنین ببینید: