تاییدیه کارفرمایان

تاییدیه کارفرمایان

در زیر تصاویر نامه‌های رسمی تعدادی از کارفرمایان همکال، حاوی نتایج ارزیابی خدمات مرکز تماس همکال، آمده است.
(یکی از مهمترین عوامل عملکرد مناسب کارشناسان مرکز تماس همکال، سیستم کنترل کیفیتی است که به صورت اختصاصی در همکال، طراحی و مستقر شده است.)

در زیر تصاویر نامه‌های رسمی تعدادی از کارفرمایان همکال، حاوی نتایج ارزیابی خدمات مرکز تماس همکال، آمده است.
(یکی از مهمترین عوامل عملکرد مناسب کارشناسان مرکز تماس همکال، سیستم کنترل کیفیتی است که به صورت اختصاصی در همکال، طراحی و مستقر شده است.

نامه تاییدیه باسلام از مرکز تماس همکال
باسلام
نامه تاییدیه طبایع از مرکز تماس همکال
طبایع
نامه تاییدیه بنیاد برکت از مرکز تماس همکال
بنیاد برکت
نامه تاییدیه قسطا از مرکز تماس همکال
قسطا
نامه تاییدیه هلدینگ تدبیر ایران از مرکز تماس همکال
گسترش الکترونیک تدبیر ایران
نامه تاییدیه هست اینجا از مرکز تماس همکال
رادسفیران روناک

در صورت نیاز به تاییدیه‌های بیشتر با ما تماس بگیرید.

نمونه مکالمات

برای شنیدن نمونه مکالمات کارشناسان مرکز تماس همکال، روی دکمه «نمونه مکالمات» کلیک کنید.

نمونه مکالمات