تاییدیه مشتریان

تاییدیه مشتریان

در زیر تصاویر نامه‌های رسمی تعدادی از مشتریان همکال، حاوی نتایج ارزیابی خدمات مرکز تماس همکال، آمده است.

در زیر تصاویر نامه‌های رسمی تعدادی از مشتریان همکال، حاوی نتایج ارزیابی خدمات مرکز تماس همکال، آمده است.

نامه تاییدیه باسلام از مرکز تماس همکال
باسلام
نامه تاییدیه طبایع از مرکز تماس همکال
طبایع
نامه تاییدیه بنیاد برکت از مرکز تماس همکال
بنیاد برکت
نامه تاییدیه قسطا از مرکز تماس همکال
قسطا
نامه تاییدیه هلدینگ تدبیر ایران از مرکز تماس همکال
گسترش الکترونیک تدبیر ایران
نامه تاییدیه هست اینجا از مرکز تماس همکال
رادسفیران روناک

در صورت نیاز به تاییدیه‌های بیشتر با ما تماس بگیرید.

نمونه مکالمات

برای شنیدن نمونه مکالمات کارشناسان مرکز تماس همکال، روی دکمه «نمونه مکالمات» کلیک کنید.

نمونه مکالمات